Biura i mieszkania na wynajem we Wrocławiu

start / polityka prywatności

Polityka Prywatności

„DELTA PROPERTY” sp. z o.o. sp.k.

Sycowska 44

51-319 Wrocław

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również „rozporządzenie”), niniejszym informuję Pana/Panią, że:

 

1) administratorem danych osobowych jest „DELTA PROPERTY” sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44, 51-319 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej pod nr KRS 0000382426, REGON: 021493704, NIP: 8951992347;

 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu zawierania i wykonania umów, w szczególności umów najmu, prawidłowej realizacji umów, prowadzenia rozliczeń, w tym ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, tj. ze względu na istotny rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą a administratorem, a także ze względu na możliwość dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b, c i f rozporządzenia);

 

3) odbiorcami danych będą w zakresie niezbędnym banki, urzędy skarbowe i ZUS, biura kadrowo-księgowe, dostawcy usług IT, firmy ochroniarskie. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

4) dane osobowe będą przechowywane przez uregulowany w prawie okres przechowywania dokumentacji podatkowej oraz do upływu przedawnienia roszczeń.

 

5) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania ze swoich uprawnień można skontaktować się z administratorem danych pisemnie pod adresem: „DELTA PROPERTY” sp. z o.o. sp.k., ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław;

 

6) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych;

 

7) podanie danych osobowych w przypadku danych dotyczących kontrahentów (najemców) jest wymogiem wynikającym z potrzeb realizacji umowy. Ich podanie jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami, a ich niepodanie wiązać się może z nie zawarciem umowy lub jej rozwiązaniem;

 

8) dane nie będą przetwarzane w sposób polegający na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.